خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

کتب CFA

نوشته شده توسط Super User. Posted in مرکز دانلود

کتب CFA  مربوط به سال 2013

1- Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume One.

2- Economics, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume Two.

3- Financial Reporting and Analysis, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume Three.

4- Corporate Finance and Portfolio Analysis, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume Four.

5- Equity and Fixed Income, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume Five.

6- Derivatives and Alternative Investments, CFA Program Curriculum, 2013, level One, Volume Six.