خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

تصمیم گیری در مسائل مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

دانشجو در درس تصمیم گیری در مسائل مالی با روش ­های تصمیم­ گیری در مسائل مالی، ارزش ­گذاری، ریسک، تامین مالی آشنا خواهد شد.

منبع درس

—مدیریت مالی، جلد اول و دوم، احمد پور و یحیی زاده فر
——Fundamental of corporate finance, Ross et al.
—
—

فایل مربوط به خلاصه مقاله از اینجا قابل دریافت است.

فایل برنامه آموزشی از اینجا قابل دریافت است.